SEME


ZAKONI

Zakon o semenu poljoprivrednog bilja (“Službeni glasnik RS”, broj 45/2005)

PRAVILNICI

Pravilnik o sadržini i načinu vođenja registra proizvođača semena, rasada, micelija jestivih i lekovitih gljiva (“Službeni glasnik RS”, broj 51/2006)

Pravilnik o sadržini i načinu vođenja registra dorađivača semena, evidenciji semena, uništavanju otpada semena i o prijavi količina semena (“Službeni glasnik RS”, broj 59/2006)

Pravilnik o kontroli proizvodnje semena, sadržini i načinu vođenja evidencije o proizvodnji rasada poljoprivrednog bilja i obrascu izveštaja o proizvodnji micelija jestivih i lekovitih gljiva (“Službeni glasnik RS”, broj 60/2006)

Pravilnik o bližim uslovima koje mora da ispunjava stručna organizacija koja izdaje etikete, veličini pojedinačnih pakovanja semena i o evidenciji o izdatim etiketama (“Službeni glasnik RS”, br. 66/2006 i 73/2006)

Pravilnik o kvalitetu semena poljoprivrednog bilja

 

SADNI MATERIJAL


ZAKONI

Zakon o sadnom materijalu voćaka, vinove loze i hmelja (“Službeni glasnik RS”, broj 18/2005)

PRAVILNICI

Pravilnik o sadržini i načinu vođenja Registra proizvođača sadnog materijala voćaka, vinove loze i hmelja (“Službeni glasnik RS”, broj 29/06)

Pravilnik o uslovima koje treba da ispuni prodajno mesto na kojem se obavlja promet sadnog materijala voćaka, vinove loze i hmelja (“Službeni glasnik RS”, broj 29/06)

Pravilnik o načinu i postupku proizvodnje sadnog materijala voćaka, vinove loze i hmelja (“Službeni glasnik RS”, br. 40/2006, 58/2006 i 51/2009)

Pravilnik o normama kvaliteta, pakovanju, plombiranju i deklarisanju sadnog materijala poljoprivrednog bilja (“Službeni list SFRJ”, br. 45/75 i 26/79)

UREDBE

Uredba o priznavanju matičnih stabala, čokota i žbunova voćaka, vinove loze i hmelja (“Službeni glasnik RS”, broj 53/2009)