Листа активних супстанци, односно основних супстанци

ДЕО А1: Листа активних супстанци, односно основних супстанци које су укључене у Додатак I Упутства Савета бр. 91/414/ЕЕЦ
од 15. јула 1991. године о стављању у промет средстава за заштиту биља