Одсек за средства за заштиту и исхрану биља обавља послове који се односе на:

 • регистрацију и издавање дозвола за стављање у промет средстава за заштиту и исхрану биља;
 • ограничење и забрану стављања у промет средстава за заштиту и исхрану биља;
 • праћење резистентности штетних организама на средства за заштиту биља;
 • праћење производње, промета и примене средстава за заштиту и исхрану биља, праћење пружања услуга у области средстава за заштиту биља и контролног тестирања уређаја за примену средства за заштиту биља;
 • вођење регистара дистрибутера и увозника средстава за заштиту и исхрану биља и пружалаца услуга у области средстава за заштиту биља;
 • праћење остатака средстава за заштиту биља у храни и храни за животиње и контролног тестирања уређаја за примену средстава за заштиту биља и припремање извештаја;
 • израђује извештаје према међународним стандардима;
 • успостављање и вођење информационог система у области средстава за заштиту и исхрану биља;
 • прикупљање и сређивање статистичких података неопходних за рад у области средстава за заштиту и исхрану биља;
 • припрему стручних основа за израду нацрта закона и предлога подзаконских аката и њихово усаглашавање са стандардима и препорукама међународних организација у области средстава за заштиту и исхрану биља;
 • припрему елемената потребних за израду финансијског плана Управе који се односе на субвенције везане за средства за заштиту и исхрану биља;
 • обавља и друге послове из ове области.

Истакнуте вести

Листа одобрених супстанци

Листу одобрених супстанци (Објављено у „Службеном гласнику РС”, 24/23 од 29. марта 2023. године) можете…

Ажуриране листе средстава за заштиту и исхрану биља

У одељку Одсек за средства за заштиту и исхрану биља - Листе можете видети ажуриране…

Конкурс за обављање лабораторијских и са њима повезаних стручних послова у области средстава за исхрану биља

На основу чл. 14. а у вези чл. 12.-13. Закона о средствима за исхрану биља…