СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА


ПРАВИЛНИЦИ

Правилник о условима за обављање послова испитивања средстава за заштиту биља

Захтев за издавање сертификата о поступању са смерницама добре експерименталне праксе

Правилник о обрасцу и садржини захтева за регистрацију средства за заштиту биља

Правилник о елементима за процену активне супстанце, односно основне супстанце и средстава за заштиту биља

Правилник о садржини и начину поступања са документацијом за процену активне супстанце, односно основне супстанце и методама за испитивање активне супстанце, односно основне супстанце

Правилник о садржини и обрасцу захтева за испитивање нерегистрованих средстава за заштиту биља и активне супстанце односно основне супстанце која није уписана у листу одобрених супстанци у истраживачке или развојне сврхе

Правилник о методама узорковања и испитивања хране ради утврђивања остатака средстава за заштиту биља у храни

Правилник о садржини и начину поступања са документацијом за процену средстава за заштиту биља и методама за испитивање средстава за заштиту биља

Правилник о пружању услуга у области заштите биља

Правилник о садржини декларације и упутства за примену средства за заштиту биља, као и специфичним захтевима и ознакама ризика и упозорења за човека и животну средину и начину руковања испражњеном амбалажом од средстава за заштиту биља

Правилник о обрасцу и садржини захтева за упис у регистар дистрибутера и увозника средстава за заштиту биљака и садржини тог регистра

Правилник о условима за обављање послова дезинфекције, дезинсекције и дератизације у области заштите биља и биљних производа 1. подаци о подносиоцу захтева

Правилник о промету, увозу и узорковању пестицида

СРЕДСТВА ЗА ИСХРАНУ БИЉА


ПРАВИЛНИЦИ

Правилник о обрасцу и садржини захтева за упис у регистар средстава за исхрану биља и оплемењивача земљишта и садржини и начину вођења тог регистра, садржини захтева и документације која се прилаже уз захтев за коришћење средстава за исхрану биља и оплемењивача земљишта који се користе у научно-истраживачке сврхе и стављање у промет на одређено време и у одређеној количини

Правилник о обрасцу и садржини захтева за упис у регистар дистрибутера и увозника средстава за исхрану биља и садржини и начину вођења тог регистра

Правилник о условима у погледу објеката за складиштење средстава за исхрану биља и просторија за продају и смештај средстава за исхрану биља

Правилник о условима за разврставање и утврђивању квалитета средстава за исхрану биља, одступањима садржаја хранљивих материја и минималним и максималним вредностима садржаја хранљивих материја, као и о садржини декларације и начину обележавања средстава за исхрану биљa

Правилник о начину паковања средстава за исхрану биљa

Правилник о начину стављања у промет средстава за исхрану биља у расутом стању

Правилник о методама испитивања средстава за исхрану биља и оплемењивача земљишта

Правилник о начину достављања података о произведеним и у промет стављеним средствима за исхрану биља

Правилник o карактеристикама амонијум нитратног ђубрива са високим садржајем азота, граничним вредностима азота у амонијум нитратном ђубриву са високим садржајем азота и методама испитивања отпорности на експлозивност које мора испуњавати амонијум нитратно ђубриво са високим садржајем азота