Група за семе и садни материјал обавља послове који се односе на: организацију и праћење сертификације семена и садног материјала; праћење званичних и међународних
стандарда и других докумената у функцији унапређења послова у области сертификације семена и садног материјала; сарадњу са међународним организацијама и националним
службама других земаља, праћење и усаглашавање законских и подзаконских аката, прописа и препорука са решењима, стандардима и препорукама међународних организација у области семена и садног материјала; израду стручних основа за припрему прописа у области семена и садног материјала; вођење регистара и евиденција, израду анализа и биланса из области семена и садног материјала; обавља и друге послове из ове области.