Grupa za seme i sadni materijal obavlja poslove koji se odnose na: organizaciju i praćenje sertifikacije semena i sadnog materijala; praćenje zvaničnih i međunarodnih
standarda i drugih dokumenata u funkciji unapređenja poslova u oblasti sertifikacije semena i sadnog materijala; saradnju sa međunarodnim organizacijama i nacionalnim
službama drugih zemalja, praćenje i usaglašavanje zakonskih i podzakonskih akata, propisa i preporuka sa rešenjima, standardima i preporukama međunarodnih organizacija u oblasti semena i sadnog materijala; izradu stručnih osnova za pripremu propisa u oblasti semena i sadnog materijala; vođenje registara i evidencija, izradu analiza i bilansa iz oblasti semena i sadnog materijala; obavlja i druge poslove iz ove oblasti.