Одeљење за здравље биља и биљни карантин обавља послове који се односе на: припрему дугорочне стратегије заштите здравља биља, програма мера заштите здравља биља, посебних програма заштите здравља биља; праћење извршења програма заштите здравља биља; праћење спровођења мера на спречавању појављивања, ширења и искорењивања штетних организама; праћење међународних ISPM стандарда и препорука у складу са IPPC и другим међународним конвенцијама и споразумима, размену информација и података са другим националним организацијама одговорним за здравље биља; издавање одобрења за увоз штетних организама и биља у научно истраживачке сврхе; успостављање и вођење евиденција и регистара у области здравља биља и успостављање система биљног пасоша; сарадњу са међународним организацијама и националним службама других земаља у области здравља биља и биљног карантина; праћење и усаглашавање законских и подзаконских аката, прописа и препорука са решењима, стандардима и препорукама међународних организација у области здравља биља и биљног карантина и ЕУ прописима; припрему стручних основа за израду прописа у области здравља биља и биљног карантина; припрему елемената потребних за израду финансијског плана Управе који се односе на субвенције везане за здравље биља и биљни карантин; учествовање у припреми и реализацији конкурса и уговора за обављање послова од јавног интереса; управљање информационим системом у области здравља биља, учествовање у припреми и реализацији пројеката из области заштите здравља биља; обавља и друге послове из ове области.

Истакнуте вести

ПРОГРАМ МЕРА ЗАШТИТЕ ЗДРАВЉА БИЉА ЗА 2021. ГОДИНУ

Програм мера заштите здравља биља за 2021. годину Конкретне мере заштите здравља биља, рокови, начин…

РАДИОНИЦА О ХИТНИМ МЕРАМА У СЛУЧАЈУ ПОЈАВЕ ШТЕТНИХ ОРГАНИЗАМА У ШУМАРСТВУ

Европска и медитеранска организација за заштиту биља (European and Mediterranean Plant Protection Organization - ЕРРО)…