Одсек за правне, опште и финансијске послове обавља послове који се односе на:  израду нацрта закона и других прописа и њихово усклађивање са прописима ЕУ ради обезбеђења и унапређења законодавног оквира из делокруга Управе, обезбеђивање финансијско материјалних и других услова за ефикасно и економично функционисање Управе као и законитог и планског трошења буџетских средстава; спровођење поступка по Закону о јавним набавкама; координацију спровођења поступака јавних набавки у Министарству; припрему предлога годишњег Плана набавке за Управе у складу са Финансијским планом; планирање динамике јавних набавки у складу са одобреним средствима; обраду тендерске документације; правне послове у вези са јавним набавкама; спровођење поступка избора најповољнијег понуђача и других поступака у оквиру јавних набавки за потребе Управе; припрему поступка пописа и евиденције имовине Управе; организацију службених путовања у иностранство државних службеника и функционера; праћење и евиденцију коришћења услуга фиксне и мобилне телефоније; обавља и друге послове из ове области.

Директива о поступку унутрашњег узбуњивања