ЗДРАВЉЕ БИЉА И БИЉНИ КАРАНТИН


ЗАКОНИ

Закон о здрављу биља (“Службени гласник РС”, број 41/2009)

ПРАВИЛНИЦИ

Правилник о условима у погледу техничке опремљености за обављање послова топлотног третирања и о начину топлотног третирања дрвеног материјала за паковање (“Службени гласник РС”, број 66/06)

Правилник о здравственом прегледу усева и објеката за производњу семена, расада и садног материјала и здравственом прегледу семена, расада и садног материјала (“Службени лист СРЈ”, бр. 66/99 … “Службени гласник РС”, бр. 107/2008) – пречишћен текст

Правилник о мерама откривања, спречавања ширења и сузбијања штетног организма Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. проузроковача мрке трулежи кртола кромпира и бактеријског увенућа кромпира и парадајза, начину одређивања граница зараженог, угроженог и подручја без штетног организма, условима за окончање наложених мера, као и начину обавештавања о предузетим мерама и престанак мера (“Службени гласник РС”, број 107/2009)

Правилник о мерама за откривање, спречавање ширења и сузбијање штетног организма Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. spp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al. проузроковача прстенасте трулежи кртола кромпира, начину одређивања граница зараженог, угроженог и подручја без штетних организама, условима за окончање наложених мера, као и начину обавештавања о предузетим мерама и престанак мера (“Службени гласник РС”, број 103/2009)

Правилник о хигијенско-техничким, радним и другим условима које морају да испуњавају гранични прелази на којима постоји организована фитосанитарна инспекција (“Службени гласник РС”, број 37/2010)

Правилник о садржини и начину вођења Регистра произвођача, прерађивача, дорађивача, увозника, складиштара и прометника биља, биљних производа и прописаних објеката, као и образац захтева за упис у Регистар (“Службени гласник РС”, број 39/2010)

Правилник о начину уписа у регистар пружалаца услуга у области заштите здравља биља, садржају и обрасцу захтева, садржини, као и начину вођења тог регистра (“Службени гласник РС”, број 46/2010)

Правилник о листама штетних организама и листама биља, биљних производа и прописаних објеката (“Службени гласник РС”, број 7/2010)

Правилник о начину објављивања података о првој појави штетних организама са листе IA део I, листе IA део II, листе IIA део I и листе IIA део II (“Службени гласник РС”, број 56/2010)

Правилник о садржини и начину вођења евиденција о сталном надзору (“Службени гласник РС”, број 56/2010)

Правилник о условима и начину спровођења поступка анализе ризика и управљања ризиком (“Службени гласник РС”, број 53/2010)

Правилник о условима и начину вршења процене ризика ради обављања фитосанитарних прегледа пошиљака биља, биљних производа и прописаних објеката са смањеном учесталошћу (“Службени гласник РС”, број 67/2011)

Правилник о начину и условима за увоз малих количина биља, биљних производа и прописаних објеката и о одређивању малих количина за поједине врсте биља и биљних производа (“Службени гласник РС”, број 48/2011)

Правилник о фитосанитарној контроли биља, биљних производа и прописаних објеката у међународном промету (“Службени гласник РС”, број 32/2010)

Правилник о изменама Правилника о фитосанитарној контроли биља, биљних производа и прописаних објеката у међународном промету (“Службени гласник РС”, број 32/2011)

Правилник о фитосанитарном прегледу биља, биљних производа и прописаних објеката и о биљном пасошу (“Службени гласник РС”, број 23/2012)

Правилник о утврђивању врста биља, биљних производа и прописаних објеката који се не налазе на листи VA део I и листи VA део II

 

УРЕДБЕ

Уредба о условима за третирање и обележавање дрвеног материјала за паковање (“Службени гласник РС”, број 49/06)

НАРЕДБЕ

Наредба о одређивању граничних прелаза преко којих ће се увозити, провозити и извозити пошиљке биља, биљних производа и прописаних објеката (“Службени гласник РС”, број 107/2009)

Инструкција о начину прегледа пошиљака меркантилног кромпира намењеног извозу и издавању фитосертификата.