ZDRAVLJE BILJA I BILJNI KARANTIN


ZAKONI

Zakon o zdravlju bilja (“Službeni glasnik RS”, broj 41/2009)

PRAVILNICI

Pravilnik o uslovima u pogledu tehničke opremljenosti za obavljanje poslova toplotnog tretiranja i o načinu toplotnog tretiranja drvenog materijala za pakovanje (“Službeni glasnik RS”, broj 66/06)

Pravilnik o zdravstvenom pregledu useva i objekata za proizvodnju semena, rasada i sadnog materijala i zdravstvenom pregledu semena, rasada i sadnog materijala (“Službeni list SRJ”, br. 66/99 … “Službeni glasnik RS”, br. 107/2008) – prečišćen tekst

Pravilnik o merama otkrivanja, sprečavanja širenja i suzbijanja štetnog organizma Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. prouzrokovača mrke truleži krtola krompira i bakterijskog uvenuća krompira i paradajza, načinu određivanja granica zaraženog, ugroženog i područja bez štetnog organizma, uslovima za okončanje naloženih mera, kao i načinu obaveštavanja o preduzetim merama i prestanak mera (“Službeni glasnik RS”, broj 107/2009)

Pravilnik o merama za otkrivanje, sprečavanje širenja i suzbijanje štetnog organizma Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. spp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al. prouzrokovača prstenaste truleži krtola krompira, načinu određivanja granica zaraženog, ugroženog i područja bez štetnih organizama, uslovima za okončanje naloženih mera, kao i načinu obaveštavanja o preduzetim merama i prestanak mera (“Službeni glasnik RS”, broj 103/2009)

Pravilnik o higijensko-tehničkim, radnim i drugim uslovima koje moraju da ispunjavaju granični prelazi na kojima postoji organizovana fitosanitarna inspekcija (“Službeni glasnik RS”, broj 37/2010)

Pravilnik o sadržini i načinu vođenja Registra proizvođača, prerađivača, dorađivača, uvoznika, skladištara i prometnika bilja, biljnih proizvoda i propisanih objekata, kao i obrazac zahteva za upis u Registar (“Službeni glasnik RS”, broj 39/2010)

Pravilnik o načinu upisa u registar pružalaca usluga u oblasti zaštite zdravlja bilja, sadržaju i obrascu zahteva, sadržini, kao i načinu vođenja tog registra (“Službeni glasnik RS”, broj 46/2010)

Pravilnik o listama štetnih organizama i listama bilja, biljnih proizvoda i propisanih objekata (“Službeni glasnik RS”, broj 7/2010)

Pravilnik o načinu objavljivanja podataka o prvoj pojavi štetnih organizama sa liste IA deo I, liste IA deo II, liste IIA deo I i liste IIA deo II (“Službeni glasnik RS”, broj 56/2010)

Pravilnik o sadržini i načinu vođenja evidencija o stalnom nadzoru (“Službeni glasnik RS”, broj 56/2010)

Pravilnik o uslovima i načinu sprovođenja postupka analize rizika i upravljanja rizikom (“Službeni glasnik RS”, broj 53/2010)

Pravilnik o uslovima i načinu vršenja procene rizika radi obavljanja fitosanitarnih pregleda pošiljaka bilja, biljnih proizvoda i propisanih objekata sa smanjenom učestalošću (“Službeni glasnik RS”, broj 67/2011)

Pravilnik o načinu i uslovima za uvoz malih količina bilja, biljnih proizvoda i propisanih objekata i o određivanju malih količina za pojedine vrste bilja i biljnih proizvoda (“Službeni glasnik RS”, broj 48/2011)

Pravilnik o fitosanitarnoj kontroli bilja, biljnih proizvoda i propisanih objekata u međunarodnom prometu (“Službeni glasnik RS”, broj 32/2010)

Pravilnik o izmenama Pravilnika o fitosanitarnoj kontroli bilja, biljnih proizvoda i propisanih objekata u međunarodnom prometu (“Službeni glasnik RS”, broj 32/2011)

Pravilnik o fitosanitarnom pregledu bilja, biljnih proizvoda i propisanih objekata i o biljnom pasošu (“Službeni glasnik RS”, broj 23/2012)

Pravilnik o utvrđivanju vrsta bilja, biljnih proizvoda i propisanih objekata koji se ne nalaze na listi VA deo I i listi VA deo II

 

UREDBE

Uredba o uslovima za tretiranje i obeležavanje drvenog materijala za pakovanje (“Službeni glasnik RS”, broj 49/06)

NAREDBE

Naredba o određivanju graničnih prelaza preko kojih će se uvoziti, provoziti i izvoziti pošiljke bilja, biljnih proizvoda i propisanih objekata (“Službeni glasnik RS”, broj 107/2009)

Instrukcija o načinu pregleda pošiljaka merkantilnog krompira namenjenog izvozu i izdavanju fitosertifikata.