Odeljenje za zdravlje bilja i biljni karantin obavlja poslove koji se odnose na: pripremu dugoročne strategije zaštite zdravlja bilja, programa mera zaštite zdravlja bilja, posebnih programa zaštite zdravlja bilja; praćenje izvršenja programa zaštite zdravlja bilja; praćenje sprovođenja mera na sprečavanju pojavljivanja, širenja i iskorenjivanja štetnih organizama; praćenje međunarodnih ISPM standarda i preporuka u skladu sa IPPC i drugim međunarodnim konvencijama i sporazumima, razmenu informacija i podataka sa drugim nacionalnim organizacijama odgovornim za zdravlje bilja; izdavanje odobrenja za uvoz štetnih organizama i bilja u naučno istraživačke svrhe; uspostavljanje i vođenje evidencija i registara u oblasti zdravlja bilja i uspostavljanje sistema biljnog pasoša; saradnju sa međunarodnim organizacijama i nacionalnim službama drugih zemalja u oblasti zdravlja bilja i biljnog karantina; praćenje i usaglašavanje zakonskih i podzakonskih akata, propisa i preporuka sa rešenjima, standardima i preporukama međunarodnih organizacija u oblasti zdravlja bilja i biljnog karantina i EU propisima; pripremu stručnih osnova za izradu propisa u oblasti zdravlja bilja i biljnog karantina; pripremu elemenata potrebnih za izradu finansijskog plana Uprave koji se odnose na subvencije vezane za zdravlje bilja i biljni karantin; učestvovanje u pripremi i realizaciji konkursa i ugovora za obavljanje poslova od javnog interesa; upravljanje informacionim sistemom u oblasti zdravlja bilja, učestvovanje u pripremi i realizaciji projekata iz oblasti zaštite zdravlja bilja; obavlja i druge poslove iz ove oblasti.

Istaknute vesti

PROGRAM MERA ZAŠTITE ZDRAVLJA BILJA ZA 2021. GODINU

Program mera zaštite zdravlja bilja za 2021. godinu Konkretne mere zaštite zdravlja bilja, rokovi, način…

RADIONICA O HITNIM MERAMA U SLUČAJU POJAVE ŠTETNIH ORGANIZAMA U ŠUMARSTVU

Evropska i mediteranska organizacija za zaštitu bilja (European and Mediterranean Plant Protection Organization - ERRO)…