НАБАВКА УСЛУГА ОБАВЉАЊА ПОСЛОВА ХИТНОГ ПРЕНОСА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ИЗ УПРАВЕ ЗА ЗАШТИТУ БИЉА У ДРУГЕ ОРГАНЕ УПРАВЕ У САСТАВУ МИНИСТАРСТВА И МИНИСТАРСТВО БЕЗ ОГРАНА УПРАВЕ, КАО И ПРЕНОС ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У УПРАВУ ЗА ТРЕЗОР, НАРОДНУ БАНКУ СРБИЈЕ И ПИО ФОНД

Управа за заштиту биља Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде спроводи поступак набавке услуга обављања послова хитног преноса документације из Управе за заштиту биља у друге органе управе у саставу министарства и министарство без ограна управе, као и пренос документације у Управу за трезор, Народну банку Србије и ПИО фонд, у складу са чланом 39, став 2 Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/2015, 68/2015.)