Opis poslova – Zdravlje bilja i biljni karantin

Odeljenje za zdravlje bilja i biljni karantin obavlja poslove koji se odnose na: pripremu dugoročne strategije zaštite zdravlja bilja, programa mera zaštite zdravlja bilja, posebnih programa zaštite zdravlja bilja; praćenje izvršenja programa zaštite zdravlja bilja; praćenje sprovođenja mera na sprečavanju pojavljivanja, širenja i iskorenjivanja štetnih organizama; praćenje međunarodnih ISPM standarda i preporuka u skladu sa IPPC i drugim međunarodnim konvencijama i sporazumima, razmenu informacija i podataka sa drugim nacionalnim organizacijama odgovornim za zdravlje bilja; izdavanje odobrenja za uvoz štetnih organizama i bilja u naučno istraživačke svrhe; uspostavljanje i vođenje evidencija i registara u oblasti zdravlja bilja i uspostavljanje sistema biljnog pasoša; saradnju sa međunarodnim organizacijama i nacionalnim službama drugih zemalja u oblasti zdravlja bilja i biljnog karantina; praćenje i usaglašavanje zakonskih i podzakonskih akata, propisa i preporuka sa rešenjima, standardima i preporukama međunarodnih organizacija u oblasti zdravlja bilja i biljnog karantina i EU propisima; pripremu stručnih osnova za izradu propisa u oblasti zdravlja bilja i biljnog karantina; pripremu elemenata potrebnih za izradu finansijskog plana Uprave koji se odnose na subvencije vezane za zdravlje bilja i biljni karantin; učestvovanje u pripremi i realizaciji konkursa i ugovora za obavljanje poslova od javnog interesa; upravljanje informacionim sistemom u oblasti zdravlja bilja, učestvovanje u pripremi i realizaciji projekata iz oblasti zaštite zdravlja bilja; obavlja i druge poslove iz ove oblasti.