Јавна набавка набавка рачунарског материјала – тонера

Управа за заштиту биља је закључила уговор о набавци рачунарског материјала –тонера за Партију 4 –  Оригинал тонери за Lexmark уређаје на основу оквирног споразума потписаног од стране Управе за заједничке послове републичких органа