ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ на основу члана 54. Закона о државним службеницима (“Службени гласник РС” број 79/05, 81/05-испр., 83/05-испр., 64/07, 67/07 испр., 116/08, 104/09, 99/14 и 94/17), члана 17. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“, број 41/07-пречишћен текст и 109/09) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-5101/2018 од 31.05.2018. године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА

I Орган у коме се радна места попуњавају:
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Немањина бр. 22-26, Београд,
Управа за ветерину, Омладинских бригада бр. 1, Нови Београд и
Управа за заштиту биља, Омладинских бригада бр. 1, Нови Београд  

 

Текст јавног конкурса:

Јавни конкурс (Word)

pdfТекст конкурса (PDF)