ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ на основу члана 54. Закона о државним службеницима (“Службени гласник РС” број 79/05, 81/05-испр., 83/05-испр., 64/07, 67/07 испр., 116/08, 104/09 и 99/14), члана 17. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“, број 41/07-пречишћен текст и 109/09) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и  додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број: 112-172/2017 од 26.01.2017. године, оглашава ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА.

 

Орган у коме се радна места попуњавају:
Министарство пољопривреде и заштите животне средине, Немањина бр. 22-26, Београд,
Управа за заштиту биља, Омладинских бригада бр. 1, Нови Београд,
Републичка дирекција за воде, Булевар уметности бр. 2а, Нови Београд.

Документација јавног конкурса

Изјава – пробављање докумената (docWORD ) ( pdfPDF)