CJN 7/2019 – NABAVKA KANCELARIJSKOG MATERIJALA

Uprava za zaštitu bilja je zaključila ugovor o nabavci kancelarijskog materijala za Partiju 8  – CD, USB memorije, tastature i miševi na osnovu okvirnog sporazuma potpisanog od strane Uprave za zajedničke poslove republičkih organa, broj 404-02-902/19-01 od 15.05.2019. godine.