Управа за заштиту биља

ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ ПАКОВАЊА СРЕДСТАВА ЗА ИСХРАНУ БИЉА

Објављено у „Службеном гласнику Републике Србије”, број 13/10 Pravilnik o pakovanju SIB.pdfПреузимање

Управа за заштиту биља

ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ СТАВЉАЊА У ПРОМЕТ СРЕДСТАВА ЗА ИСХРАНУ БИЉА У РАСУТОМ СТАЊУ

 На основу члана 26. став 4. Закона о средствима за исхрану биља и оплемењивачима земљишта („Службени гласник РС”, број 41/09)…

Управа за заштиту биља

ПРАВИЛНИК О МЕТОДАМА ИСПИТИВАЊА СРЕДСТАВА ЗА ИСХРАНУ БИЉА И ОПЛЕМЕЊИВАЧА ЗЕМЉИШТА

Објављено у „Службеном гласнику Републике Србије‖број71/10 Pravilnik o metodama ispitivanja SIB.pdfПреузимање

Управа за заштиту биља

П Р А В И Л Н И К О НАЧИНУ ДОСТАВЉАЊА ПОДАТАКА О ПРОИЗВЕДЕНИМ И У ПРОМЕТ СТАВЉЕНИМ СРЕДСТВИМА ЗА ИСХРАНУ БИЉА

Правилник је објављен у „Службеном гласнику Републике Србије”, број 56/10 од 10. августа 2010. године Pravilnik o dostavljanju podataka u…

Управа за заштиту биља

П Р А В И Л Н И К O КАРАКТЕРИСТИКАМА АМОНИЈУМ НИТРАТНОГ ЂУБРИВА СА ВИСОКИМ САДРЖАЈЕМ АЗОТА, ГРАНИЧНИМ ВРЕДНОСТИМА АЗОТА У АМОНИЈУМ НИТРАТНОМ ЂУБРИВУ СА ВИСОКИМ САДРЖАЈЕМ АЗОТА И МЕТОДАМА ИСПИТИВАЊА ОТПОРНОСТИ НА ЕКСПЛОЗИВНОСТ КОЈЕ МОРА ИСПУЊАВАТИ АМОНИЈУМ

Објављено у „Службеном гласнику Републике Србије” број 70/10 Pravilnik o amojijum nitratu.pdfПреузимање

Управа за заштиту биља

ПРАВИЛНИК О ЛИСТИ ВРСТА ПОЉОПРИВРЕДНОГ БИЉА НА КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ ИЗУЗЕЦИ ОД ПРАВА ОПЛЕМЕЊИВАЧА И О ЕЛЕМЕНТИМА ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ МАЛИХ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОЂАЧА

Службени гласник РС, број 38/2010, на снази од 12.јуна 2010. године Published in the Official Gazette of the Republic of…

Управа за заштиту биља

П Р А В И Л Н И К О САДРЖИНИ И НАЧИНУ ВОЂЕЊА РЕГИСТРА ЗАХТЕВА ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ ПРАВА ОПЛЕМЕЊИВАЧА БИЉНИХ СОРТИ, РЕГИСТРА ЗАШТИЋЕНИХ БИЉНИХ СОРТИ, РЕГИСТРА ПРЕНЕСЕНИХ ПРАВА ОПЛЕМЕЊИВАЧА И РЕГИСТРА УГОВОРА О ЛИЦЕНЦИ

(Службени гласник РС, број 70/2009. на снази од 5.септембра 2009. године) Official Gazette of the Republic of Serbia No. 70/2009Преузимање…

Управа за заштиту биља

ПРАВИЛНИК О ОБРАСЦУ И САДРЖИНИ ЗАХТЕВА ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ ПРАВА ОПЛЕМЕЊИВАЧА БИЉНЕ СОРТЕ И ДОКУМЕНТАЦИЈИ КОЈА СЕ ПРИЛАЖЕ УЗ ОВАЈ ЗАХТЕВ, КАО И КОЛИЧИНИ И НАЧИНУ ДОСТАВЉАЊА УЗОРАКА РЕПРОДУКЦИОНОГ МАТЕРИЈАЛА СОРТЕ

(Службени гласник РС, број 82/2009 од 06. октобра 2009. и 20/16 од 03. марта 2016. године) Правилник о обрасцу и…

Управа за заштиту биља

ЗАКОН О ПОТВРЂИВАЊУ MEЂУНАРОДНЕ КОНВЕНЦИЈЕ О ЗАШТИТИ НОВИХ БИЉНИХ СОРТИ

  ЗАКОН О ПОТВРЂИВАЊУ MEЂУНАРОДНЕ КОНВЕНЦИЈЕ О ЗАШТИТИ НОВИХ БИЉНИХ СОРТИ (Службени гласник РС - Међународни уговори, број 19/2010 од…

Управа за заштиту биља

З А К О Н О ЗАШТИТИ ПРАВА ОПЛЕМЕЊИВАЧА БИЉНИХ СОРТИ

  З А К О Н О ЗАШТИТИ ПРАВА ОПЛЕМЕЊИВАЧА БИЉНИХ СОРТИ/LAW ON PROTECTION OF PLANT BREEDERS RIGHTS (Службени Гласник…