PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2016. GODINU

Na osnovu člana 30 Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 79/2005, 101/2007, 95/2010 i 99/2014), člana 51 Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, broj 124/12, 14/2015, 68/2015), Pravilnika o formi plana javnih nabavki i načinu objavljivanja plana javnih nabavki na Portalu javnih nabavki (“Službeni glasnik RS” 83/15) direktor Uprave za zaštitu bilja je 22.01.2016. godine doneo Odluku o usvajanju plana javnih nabavki.