НАБАВКА НАМЕШТАЈА

Управа за заштиту биља је закључила уговор о набавци канцеларијског намештаја –за Партију 1 – Плочасти намештај са испоруком у Београду на основу оквирног споразума потписаног од стране Управе за заједничке послове републичких органа