НАБАВКА НАМЕШТАЈА

Управа за заштиту биља је закључила уговор о набавци канцеларијског намештаја за Партију 3 – Радне столице и фотеље са испоруком у Београду на основу оквирног споразума потписаног од стране Управе за заједничке послове републичких органа