Опис послова – Здравље биља и биљни карантин

Одeљење за здравље биља и биљни карантин обавља послове који се односе на: припрему дугорочне стратегије заштите здравља биља, програма мера заштите здравља биља, посебних програма заштите здравља биља; праћење извршења програма заштите здравља биља; праћење спровођења мера на спречавању појављивања, ширења и искорењивања штетних организама; праћење међународних ISPM стандарда и препорука у складу са IPPC и другим међународним конвенцијама и споразумима, размену информација и података са другим националним организацијама одговорним за здравље биља; издавање одобрења за увоз штетних организама и биља у научно истраживачке сврхе; успостављање и вођење евиденција и регистара у области здравља биља и успостављање система биљног пасоша; сарадњу са међународним организацијама и националним службама других земаља у области здравља биља и биљног карантина; праћење и усаглашавање законских и подзаконских аката, прописа и препорука са решењима, стандардима и препорукама међународних организација у области здравља биља и биљног карантина и ЕУ прописима; припрему стручних основа за израду прописа у области здравља биља и биљног карантина; припрему елемената потребних за израду финансијског плана Управе који се односе на субвенције везане за здравље биља и биљни карантин; учествовање у припреми и реализацији конкурса и уговора за обављање послова од јавног интереса; управљање информационим системом у области здравља биља, учествовање у припреми и реализацији пројеката из области заштите здравља биља; обавља и друге послове из ове области.