П Р А В И Л Н И К О НАЧИНУ ДОСТАВЉАЊА ПОДАТАКА О ПРОИЗВЕДЕНИМ И У ПРОМЕТ СТАВЉЕНИМ СРЕДСТВИМА ЗА ИСХРАНУ БИЉА

Правилник је објављен у „Службеном гласнику Републике Србије”, број 56/10 од 10. августа 2010. године