ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА ОСИГУРАЊА

Управа за заштиту биља је закључила уговор о набавци услуге осигурања возила за Партију 1 – Обавезно осигурање возила и Партију 2 – Каско осигурање возила, на основу оквирних споразума потписаних од стране Управе за заједничке послове републичких органа