JAVNA NABAVKA RAČUNARSKOG MATERIJALA – TONERA CJN 1/2018

Uprava za zaštitu bilja je zaključila ugovor o nabavci računarskog materijala – tonera za Partiju 5 – Original toneri za Lexmark uređaje na osnovu zaključenog Okvirnog sporazuma broj 404-02-670/2018-01 od 02.04.2018. godine