ЈАВНА НАБАВКА РАЧУНАРСКОГ МАТЕРИЈАЛА – ТОНЕРА ЦЈН 1/2018

Управа за заштиту биља је закључила уговор о набавци рачунарског материјала – тонера за Партију 5 – Оригинал тонери за Lexmark уређаје на основу закљученог Оквирног споразума број 404-02-670/2018-01 од 02.04.2018. године