P R A V I L N I K O USLOVIMA ZA OBAVLJANJE POSLOVA DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE U OBLASTI ZAŠTITE BILJA I BILJNIH PROIZVODA

 

(Objavljen u “Sl. listu SRJ“, br. 12/99)

Odredbe koje važe