П Р А В И Л Н И К О УСЛОВИМА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ДЕЗИНФЕКЦИЈЕ, ДЕЗИНСЕКЦИЈЕ И ДЕРАТИЗАЦИЈЕ У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ БИЉА И БИЉНИХ ПРОИЗВОДА

 

(Објављен у “Сл. листу СРЈ“, бр. 12/99)

Одредбе које важе