IZMENA PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2017. GODINU

Odredbama Zakona o izmenama i   dopunama  Zakona o ministarstvima („Službeni glasnik RS“ broj 62/2017 od 26. juna 2017. godine, u daljem tekstu Zakon) propisano je sledeće:

– danom stupanja na snagu Zakona Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine  nastavlja sa radom kao Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u skladu sa delokrugom utvrđenim Zakonom (čl.13, st.1),

– organi uprave u sastavu Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine nastavljaju da rade od dana stupanja na snagu Zakona o izmenama i  dopunama  Zakona o ministarstvima u sastavu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede  u skladu sa Zakonom (čl.13, st. 4).

Imajući u vidu navedeno, a na osnovu člana 30 Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 79/2005, 101/2007, 95/2010 i 99/2014), člana 51 Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, broj 124/12, 14/2015, 68/2015), Pravilnika o formi plana javnih nabavki i načinu objavljivanja plana javnih nabavki na Portalu javnih nabavki (“Službeni glasnik RS” 83/15) direktor Uprave za zaštitu bilja je 18.07.2017. godine doneo Odluku o usvajanju Izmene plana javnih nabavki za 2017. godinu.