ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2017. ГОДИНУ

Одредбама Закона о изменама и   допунама  Закона о министарствима („Службени гласник РС“ број 62/2017 од 26. јуна 2017. године, у даљем тексту Закон) прописано је следеће:

– даном ступања на снагу Закона Министарство пољопривреде и заштите животне средине  наставља са радом као Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде у складу са делокругом утврђеним Законом (чл.13, ст.1),

– органи управе у саставу Министарства пољопривреде и заштите животне средине настављају да раде од дана ступања на снагу Закона о изменама и  допунама  Закона о министарствима у саставу Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде  у складу са Законом (чл.13, ст. 4).

Имајући у виду наведено, а на основу члана 30 Закона о државној управи („Службени гласник РС“, бр. 79/2005, 101/2007, 95/2010 i 99/2014), члана 51 Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/2015, 68/2015), Правилника о форми плана јавних набавки и начину објављивања плана јавних набавки на Порталу јавних набавки (“Службени гласник РС” 83/15) директор Управе за заштиту биља je 18.07.2017. године донео Одлуку о усвајању Измене плана јавних набавки за 2017. годину.