PRAVILNIK O OBRASCU I SADRŽINI ZAHTEVA ZA DODELJIVANJE PRAVA OPLEMENJIVAČA BILJNE SORTE I DOKUMENTACIJI KOJA SE PRILAŽE UZ OVAJ ZAHTEV, KAO I KOLIČINI I NAČINU DOSTAVLJANJA UZORAKA REPRODUKCIONOG MATERIJALA SORTE

(Službeni glasnik RS, broj 82/2009 od 06. oktobra 2009. i 20/16 od 03. marta 2016. godine)