ЈАВНА НАБАВКА ОРИГИНАЛ ТОНЕРA ЗА LEXMARK УРЕЂАЈЕ

Управа за заштиту биља је закључила уговор о набавци рачунарског материјала – тонера за Партију 5 – Оригинал тонери за Lexmark уређаје на основу закљученог Оквирног споразума број 404-02-670/2018-01 од 02.04.2018. године