Informator o radu

Informator o radu Uprave za zaštitu bilja Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije je sačinjen u skladu sa članom 39. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja („Službeni glasnik RS“ br. 120/04, 54/07, 104/09 i 36/10) i Uputstvom za izradu i objavljivanje informatora o radu državnog organa („Službeni glasnik RS“ broj 68/2010).

Informator o radu dostupan je javnosti u elektronskom obliku i možete ga preuzeti u formatu PDF.


OSNOVNI PODACI O DRŽAVNOM ORGANU I INFORMATORU

Naziv državnog organa: Ministarstvopoljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za zaštitu bilja
Adresa sedišta: Nemanjina 22-26
Poštanski broj i grad: 11000 Beograd
Opština: Savski venac
Šifra delatnosti: 8411
Matični broj: 17855140
PIB: 108508191

Organ uprave u sastavu Ministarstva je Uprava za zaštitu bilja, koja se nalazi u prostorijama SIV III, Omladinskih brigada 1, Novi Beograd.

Informator o radu Uprave za zaštitu bilja u sastavuMinistarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivredesredine Republike Srbije, objavljen je 01.02.2015. godine, na veb sajtu Uprave, www.uzb.minpolj.gov.rs, i mesečno se ažurira.

DOSTUPNOST INFORMATORA

Uvid u Informator o radu se može ostvariti lično u prostorijama Uprave za zaštitu bilja, Omladinskih brigada 1, 11000 Beograd, sprat IV, kancelarija broj 462.
Za elektronsku verziju Informatora zainteresovano lice se može obratiti na sledeću e-mail adresu: dusan.dabovic@minpolj.gov.rs

PODACI O BROJU ZAPOSLENIH I RADNO ANGAŽOVANIH LICA

Podaci o broju zaposlenih i radno angažovanih lica prema nivou kvalifikacije (oktobar 2022) PDF