Informator o radu

Информатор о раду Управе за заштиту биља Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије је сачињен у складу са чланом 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“ бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10) и Упутством за израду и објављивање информатора о раду државног органа („Службени гласник РС“ број 68/2010).

Информатор о раду доступан је јавности у електронском облику и можете га преузети у формату PDF.


ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ И ИНФОРМАТОРУ

Назив државног органа: Министарствопољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за заштиту биља
Адреса седишта: Немањина 22-26
Поштански број и град: 11000 Београд
Општина: Савски венац
Шифра делатности: 8411
Матични број: 17855140
ПИБ: 108508191

Орган управе у саставу Министарства је Управа за заштиту биља, која се налази у просторијама СИВ III, Омладинских бригада 1, Нови Београд.

Информатор о раду Управе за заштиту биља у саставу Министарства пољопривреде, шумарства и водопривредесредине Републике Србије, објављен je 01.02.2015. године, на веб сајту Управе, www.uzb.minpolj.gov.rs, и месечно се ажурира.

ДОСТУПНОСТ ИНФОРМАТОРА

Увид у Информатор о раду се може остварити лично у просторијама Управе за заштиту биља, Омладинских бригада 1, 11000 Београд, спрат IV, канцеларија број 462.
За електронску верзију Информатора заинтерeсовано лице се може обратити на следећу e-mail адресу: dusan.dabovic@minpolj.gov.rs

ПОДАЦИ О БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ И РАДНО АНГАЖОВАНИХ ЛИЦA

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица према нивоу квалификације (октобар 2022) PDF