НАБАВКА УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА И ПОПРАВКЕ РАЧУНАРСКЕ И БИРОТЕХНИЧКЕ ОПРЕМЕ СА НАБАВКОМ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ЗА IT ОПРЕМУ

Управа за заштиту биља Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде спроводи поступак набавке услуга сервисирања и поправке  рачунарске и биротехничке опреме са набавком резервних делова за IT опрему у складу са чланом 39, став 2 Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/2015, 68/2015.)