Jавна набавка услуга штампања фитосертификата, фитосертификата за реекспорт и легитимација за фитосанитарне инспекторе

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЗА НАБАКУ УСЛУГА ШТАМПАЊА ФИТОСЕРТИФИКАТА,

ФИТОСЕРТИФИКАТА ЗА РЕЕКСПОРТ И ЛЕГИТИМАЦИЈА ЗА ФИТОСАНИТАРНЕ ИНСПЕКТОРЕ, број 404-02-5/2014-11, 29.08.2014. године