Odeljenje fitosanitarne inspekcije (Unutrašnja fitosanitarna inspekcija) obavlja poslove koji se odnose na: kontrolu  bilja na prisustvo štetnih organizama; sistematski nadzor bilja na prisustvo štetnih organizama koji se smatraju naročito opasnim za bilje; kontrolu zdravstvenog stanja uvezenog bilja za koje je propisan post-karantinski nadzor; službeno uzorkovanje za laboratorijska ispitivanja na prisustvo štetnih organizama i rezidua sredstava za zaštitu bilja; kontrolu genetski modifikovanih organizama u svim fazama proizvodnje, prerade i prometa; kontrolu bezbednosti hrane biljnog porekla u fazi primarne prozvodnje; kontrolu bezbednosti hrane za životinje biljnog u fazi primarne proizvodnje; kontrolu proizvodnje, prometa i primene sredstava za zaštitu bilja i sredstava za ishranu bilja; kontrolu proizvodnje, dorade, prometa i korišćenja semena poljoprivrednog bilja u konvencionalnoj i organskoj proizvodnji;  kontrolu proizvodnje, prometa i korišćenja sadnog materijala poljoprivrednog bilja; kontrolu rada poljoprivrednih stručnih službi.

Istaknute vesti

Adresar fitosanitarne inspekcije

U Odeljenju fitosanitarne inspekcije obrazuju se sledeće uže unutrašnje jedinice: 1. Odsek fitosanitarne inspekcije Novi…