Упутство и образац захтева за издавање сагласности за увоз пољопривредно прехрамбрених производа

У складу са Одлуком Владе Републке Србије објављене у „Службеном гласнику РС”, број 18 од 8. марта 2024. године, почев од 17.03.2024. године, могу да се увезу уз дозволу Министарства пољопривреде, шумарстав и водопривредe, на основу поднетих захтева, на тромесечном нивоу, пољопривредно-прехрамбених производа из следећих тарифних ознака:

– 1512 Уље од семена сунцокрета, шафранике или памуковог семена и њихове фракције, рафинисани или нерафинисани, али хемијски немодификовани:- Уље од семена сунцокрета или шафранике и њихове фракције
– 1512 19 – – Остало:
Ex 1512 19 90 00 – – – остало – Рафинисано уље од сунцокрета за људску употребу
– 1517 Маргарин; Јестиве мешавине или препарати од масти или уља животињског, биљног или микробног порекла или од фракција различитих масти или уља из ове главе, осим јестивих масти или уља и њихових фракција из тарифног броја 1516:
– 1517 10 – Маргарин, искључујући течни маргарин:
– 1517 10 10 00 – – са садржајем млечних масноћа преко 10% дo 15% по маси
– 1517 10 90 00 – – остало

Ради прибављања дозволе, потребно је поднети Захтев за издавање дозволе за увоз наведених производа (Образац Захтев за издавање дозволе за увоз пољопривредно-прехрамбених производа).
Захтев се подноси по сваком тарифном броју понаособ, као и посебно за сваког произвођача и земљу порекла, тромесечном нивоу. Захтев за дозволу се подноси у првих 15 дана свака три месеца, рачунајући од дана ступања на снагу ове одлуке за укупну количину пољопривредно-прехрамбених производа за увоз за тај период.

Документа

Упутство и образац захтева за издавање сагласности за увоз пољопривредно прехрамбрених производа Преузимање
Упутство и образац захтева за издавање сагласности за увоз пољопривредно прехрамбрених производа Преузимање