XIV SIMPOZIJUM O ZAŠTITI BILJA SA IX KONGRESOM O KOROVIMA

 

Društvo za zaštitu bilja Srbije i Herbološko društvo Srbije organizuju XIV SIMPOZIJUM O ZAŠTITI BILJA SA IX KONGRESOM O KOROVIMA

Zlatibor, 26 – 30. novembar 2012. godine

Tematske celine skupa sa uvodnim predavanjima

Primenjena entomologija i zoologija
• Adventivne i invazivne vrste fitofagnih grinja u Srbiji
• Invazivne vrste komaraca, bolesti koje prenose i njihovo suzbijanje

Fitopatologija
Monilinia fructicola – novi patogen plodova jabuke u Srbiji
• Biodiverzitet kompleksne vrste Fusarium graminearum poreklom iz različitih
agroekoloških uslova Srbije
• Značaj i potreba suzbijanja hrastove pepelnice (Microsphaera alphitoides Griff et Maubl.)
u procesu obnove lužnjakovih sastojina na području ravnog Srema

Primena pesticida, bezbednost hrane i životne sredine
• Savremen pristup određivanju ostataka pesticida
• Rezistentnost artropoda na zoocide

Integralna zaštita bilja
• Patogeni semena i strategija za smanjenje njihovog prisustva na semenu žita i
industrijskog bilja u Srbiji
• Potencijal sekundarnih metabolita biljaka i mikroorganizama kao fungicida prirodnog porekla

Kongres o korovima
• Istorijat i pravci razvoja herbologije kao naučne i obrazovne discipline
• Suzbijanje korova u organskoj proizvodnji povrća
• Ispitivanje biološke aktivnosti, mobilnosti, perzistentnosti i graničnih doza herbicida biološkim metodama

Detalje o programu simpozijuma i kongresa možete preuzeti sa zvaničnog sajta Društva za zatitu bilja Srbije, http://www.plantprs.org.rs