XIV СИМПОЗИЈУМ О ЗАШТИТИ БИЉА СА IX КОНГРЕСОМ О КОРОВИМА

 

Друштво за заштиту биља Србије и Херболошко друштво Србије организују XIV СИМПОЗИЈУМ О ЗАШТИТИ БИЉА СА IX КОНГРЕСОМ О КОРОВИМА

Златибор, 26 – 30. новембар 2012. године

Тематске целине скупа са уводним предавањима

Примењена ентомологија и зоологија
• Адвентивне и инвазивне врсте фитофагних гриња у Србији
• Инвазивне врсте комараца, болести које преносе и њихово сузбијање

Фитопатологија
Monilinia fructicola – нови патоген плодова јабуке у Србији
• Биодиверзитет комплексне врсте Fusarium graminearum пореклом из различитих
агроеколошких услова Србије
• Значај и потреба сузбијања храстове пепелнице (Microsphaera alphitoides Griff et Maubl.)
у процесу обнове лужњакових састојина на подручју равног Срема

Примена пестицида, безбедност хране и животне средине
• Савремен приступ одређивању остатака пестицида
• Резистентност артропода на зооциде

Интегрална заштита биља
• Патогени семена и стратегија за смањење њиховог присуства на семену жита и
индустријског биља у Србији
• Потенцијал секундарних метаболита биљака и микроорганизама као фунгицида природног порекла

Конгрес о коровима
• Историјат и правци развоја хербологије као научне и образовне дисциплине
• Сузбијање корова у органској производњи поврћа
• Испитивање биолошке активности, мобилности, перзистентности и граничних доза хербицида биолошким методама

Детаље о програму симпозијума и конгреса можете преузети са званичног сајта Друштва за затиту биља Србије, http://www.plantprs.org.rs