ПРАВИЛНИК О ПРОМЕТУ, УВОЗУ И УЗОРКОВАЊУ ПЕСТИЦИДА

 

Одредбе које важе

(Напомена: Текст Правилника не садржи Обрасце захтева за увоз, јер се обрасци за подношење захтева налазе на сајту)
(Објављен у „Сл. листу СРЈ“, бр. 58/2001)
(Измене и допуне објављене у «Сл. гласнику РС», бр. 104/2005)