Konkurs za ustupanje poslova od javnog interesa – primenjena i druga istraživanja (projekte) u oblasti zaštite bilja

Na osnovu člana 16. stav 2, člana 17. stav 1. tačka 9. Zakona o zdravlju bilja („Službeni glasnik RS” broj 41/09 i 17/19) i člana 65. stav 1. Zakona o sredstvima za zaštitu bilja („Službeni glasnik RS”, broj 41/09 i 17/19) i rešenja Ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, broj 119-01-4/16/2022-09 od 4. novembra.2022. godine, u skladu sa Zaključkom Vlade 05 Broj: 401-2519/2023 od 23. marta 2023. godine

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE
UPRAVA ZA ZAŠTITU BILJA

r a s p i s u j e

KONKURS
za ustupanje poslova od javnog interesa – primenjena i druga istraživanja (projekte) u oblasti zaštite bilja

Konkurs se raspisuje za ustupanje poslove od javnog interesa – primenjena i druga istraživanja (projekte) u oblasti zaštite bilja na period od 24 meseca, i to za sledeće aspekte:
1) Posledice nesprovođenja adekvatnih mera zaštite zdravlja bilja u uslovima stresa – na raspolaganju 4.000.000,00 dinara, pri čemu se prijava može odnositi za sledeće teme:
1.1. Alternaria mikotoksini i
1.2. Tropanski alkaloidi;
2) Prikupljanje podataka o sredstavima za zaštitu bilja radi analize, praćenja i efikasnog nadzora nad primenom sredstava za zaštitu bilja – na raspolaganju 6.000.000,00 dinara, pri čemu se prijava odnosi na sledeću temu:
2.1. Rezistentnost korova na herbicide.

Dokumenta

Konkurs za ustupanje poslova od javnog interesa - primenjena i druga istraživanja (projekte) u oblasti zaštite bilja Preuzimanje
Konkurs za ustupanje poslova od javnog interesa - primenjena i druga istraživanja (projekte) u oblasti zaštite bilja Preuzimanje