Опис послова – Средства за исхрану биља

Одељење за средства за заштиту и исхрану биља обавља послове који се односе на: регистрацију и издавање дозвола за стављање у промет средстава за заштиту и исхрану биља; ограничење и забрану стављања у промет средстава за заштиту и исхрану биља; праћење резистентности штетних организама на средства за заштиту биља; праћење производње, промета и примене средстава за заштиту и исхрану биља, праћење пружања услуга у области средстава за заштиту биља и контролног тестирања уређаја за примену средства за заштиту биља; вођење регистара дистрибутера и увозника средстава за заштиту и исхрану биља и пружалаца услуга у области средстава за заштиту биља; праћење остатака средстава за заштиту биља у храни и храни за животиње и контролног тестирања уређаја за примену средстава за заштиту биља и припремање извештаја; израђује извештаје према међународним стандардима; успостављање и вођење информационог система у области средстава за заштиту и исхрану биља; прикупљање и сређивање статистичких података неопходних за рад у области средстава за заштиту и исхрану биља; припрему стручних основа за израду нацрта закона и предлога подзаконских аката и њихово усаглашавање са стандардима и препорукама међународних организација у области средстава за заштиту и исхрану биља; припрему елемената потребних за израду финансијског плана Управе који се односе на субвенције везане за средства за заштиту и исхрану биља; обавља и друге послове из ове области.