Управа за заштиту биља

ПРАВИЛНИК О ОБРАСЦУ И САДРЖИНИ ЗАХТЕВА ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ ПРАВА ОПЛЕМЕЊИВАЧА БИЉНЕ СОРТЕ И ДОКУМЕНТАЦИЈИ КОЈА СЕ ПРИЛАЖЕ УЗ ОВАЈ ЗАХТЕВ, КАО И КОЛИЧИНИ И НАЧИНУ ДОСТАВЉАЊА УЗОРАКА РЕПРОДУКЦИОНОГ МАТЕРИЈАЛА СОРТЕ

(Службени гласник РС, број 82/2009 од 06. октобра 2009. и 20/16 од 03. марта 2016. године) Правилник о обрасцу и…

Управа за заштиту биља

ЗАКОН О ПОТВРЂИВАЊУ MEЂУНАРОДНЕ КОНВЕНЦИЈЕ О ЗАШТИТИ НОВИХ БИЉНИХ СОРТИ

  ЗАКОН О ПОТВРЂИВАЊУ MEЂУНАРОДНЕ КОНВЕНЦИЈЕ О ЗАШТИТИ НОВИХ БИЉНИХ СОРТИ (Службени гласник РС - Међународни уговори, број 19/2010 од…

Управа за заштиту биља

З А К О Н О ЗАШТИТИ ПРАВА ОПЛЕМЕЊИВАЧА БИЉНИХ СОРТИ

  З А К О Н О ЗАШТИТИ ПРАВА ОПЛЕМЕЊИВАЧА БИЉНИХ СОРТИ/LAW ON PROTECTION OF PLANT BREEDERS RIGHTS (Службени Гласник…

Управа за заштиту биља

УПУТСТВО ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ ПРАВА ОПЛЕМЕЊИВАЧА БИЉНИХ СОРТИ/GUIDELINES FOR PROCEDURE OF PBR

Поступак заштите права оплемењивача биљних сорти је регулисан »Законом о заштити права оплемењивача биљних сорти« (»Службени гласник Републике.Србије«, бр 41/2009…

Управа за заштиту биља

објављену “Службеном гласнику РС”, број 5/10ПРАВИЛНИК О ОБРАСЦУ И САДРЖИНИ ЗАХТЕВА ЗА УПИС У РЕГИСТАР ДИСТРИБУТЕРА И УВОЗНИКАСРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉАКА И САДРЖИНИ ТОГ РЕГИСТРА

(Правилник објављену "Службеном гласнику РС", број 5/10) објављену "Службеном гласнику РС", број 5/10Преузимање

Управа за заштиту биља

П Р А В И Л Н И К О УСЛОВИМА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ДЕЗИНФЕКЦИЈЕ, ДЕЗИНСЕКЦИЈЕ И ДЕРАТИЗАЦИЈЕ У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ БИЉА И БИЉНИХ ПРОИЗВОДА

  (Објављен у “Сл. листу СРЈ“, бр. 12/99) Одредбе које важе Pravilnik o uslovima za obavljanje poslova dezinfekcije, dezinsekcije i…

Управа за заштиту биља

COUNCIL DIRECTIVE of 15 July 1991 concerning the placing of plant protection products on the market

(91/414/EEC) Direktiva 91 414.pdfПреузимање

Управа за заштиту биља

DIRECTIVE 2006/42/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 17 May 2006 on machinery, and amending Directive 95/16/EC (recast)

(Text with EEA relevance)(OJ L 157, 9.6.2006, p. 24) DIRECTIVE 2006/42/ECПреузимање

Управа за заштиту биља

DIRECTIVE 2009/128/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 21 October 2009 establishing a framework for Community action to achieve the sustainable use of pesticides

(Text with EEA relevance) Sustainable use of pesticides 2009 128.pdfПреузимање

Управа за заштиту биља

REGULATION (EC) No 1185/2009 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 25 November 2009 concerning statistics on pesticides

(Text with EEA relevance) REGULATION (EC) No 1185/2009 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCILПреузимање