На основу једногласно усвојеног мишљења Сталног Комитета за Здравље Биља (Standing Committee on Plant Health SCPH) од 26. марта 2012. године Европска Комисија донела је Одлуку којом се Србија признаје као земља слободна од Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckerman and Kotthoff) Davis et al., чиме су се створили услови за извоз меркантилног кромпира у земље Европске Уније.

На основу достављених Извештаја Републике Србије Министарства пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде – Управе за заштиту биља о резултатима мониторинга и спроведеним мерама у кромпиру у Србији у периоду 2009., 2010., 2011. годинa, мишљења Сталног Комитета за здравље биља (SCPH), као и Извештаја FVO Мисије (Food and Veterinary Office) о процени Фитосанитарног система Републике Србије у сектору кромпира, Европска Комисија донела је Одлуку којом се Србија признаје за земљу у којој је фитосанитарним надзором потврђено одсуство штетног организма Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckerman and Kotthoff) Davis et al.

Директивом 2000/29/ЕC (Анекс III део А тачка 12.) забрањено је уношење односно увоз меркантилног кромпира на територију ЕУ пореклом из трећих земаља, изузев земаља које су признате као слободне од Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus.

Оваквом Одлуком ЕК која представља аутоматску дерогацију, Република Србија је добила могућност извоза меркантилног кромпира на тржиште ЕУ у складу са фитосанитарним захтевима Директивe 2000/29/ЕC (Анекс IV), уз обавезу даљег надзора и достављања годишњих извештаја о надзору у кромпиру и предузетим мерама.

МПТШВ – Управа за заштиту биља ће након заказаних техничких консултација са представницима ЕК позвати све заинтересоване стране, произвођаче, прерађиваче и складиштаре како би их упознала са извозном процедуром која ће на најбољи могући начин гарантовати фитосанитарне захтеве земаља чланица и следљивост података.

Управа за заштиту биља као надлежни орган очекује и даље пуну сарадњу произвођача, прерађивача и складиштара кромпира и свих надлежних структура у Србији који су и до сада дали пуно учешће у постизању овог дугогодишњег заједничког циља.

 

Директор Управе за заштиту биља

с.р. Проф. др Јан Боћански

Прилог: Commission Implementing Decision of 24 April 2012 recognising Serbia as being free from Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckerman and Kotthoff) Davis et al. (2012/219/EU).