Упутства за упис у Фиторегистар за:

садни материјал воћака, винове лозе и хмеља можете наћи ОВДЕ;
меркантилни кромпир можете наћи ОВДЕ.

Информативну брошуру о томе ко све мора да се упише у Фиторегистар можете наћи ОВДЕ.

Образац захтева за упис у ФИТОРЕГИСТАР


Образац захтева ДМП
Образац захтева за утврђивање испуњености услова за обављање послова третирања односно означавања дрвеног материјала за паковање

Уз захтев, шаље се:

читко попуњен Упитник о техничкој опремљености,
копија решења из Агенције за привредне регистре,
копија оверене радне књижице или уговора о раду и пријаве и одјаве осигурања, запосленог лица одговорног за послове топлотног третирања и означавања,
копија дипломе запосленог лица одговорног за послове топлотног третирања и означавања,
потврде о еталонирању, односно о техничкој исправности уређаја за мерење температуре,
доказ о уплати Републичке административне таксе на рачун 840-742221843-57, у износу од:

– 310,00 динара за поднети захтев
– 530,00 динара за решење

Код уплате републичке административне таксе, у пољу позив на број се уписује шифра општине. Списак шифара општина можете погледати ОВДЕ.

Упитник о ДМП

Захтев за ДМП