НАБАВКА ТОНЕРА Print
There are no translations available.

 

Управа за заштиту биља је закључила Уговор о набавци рачунарског материјала – тонера (осим за тонере набављене на основу ЦЈН која је покренута у 2020. години)

- за партију број 3- Оригинал тонери за HP уређаје у складу са понудом Добављача број 11/21 од 22.04.2021. године, која је саставни део Уговора и одредбама оквирног споразума број 404-02-832/2021-01 од 21.05.2021. године

-за Партију 4 - Оригинал тонери за Kyocera уређаје у складу са понудом Добављача број 2204-2/21 од 21.04.2021. године, која је саставни део Уговора, одредбама оквирног споразума број 404-02-844/2021-01 од 26.05.2021. године и потребама Наручиоца